۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۳۸

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮاﺣﻲ ﺑـﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻛـﻮﺗﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، ﺟﺮاﺣـﻲ اﻳﻤـﻦ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎرآﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد.

ﻟﺬا اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري دﺳـﺘﮕﺎه و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻟﻒ) اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ

*    ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر و اﭘﺮاﺗﻮر و ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺪاﺧﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ و ﻧـﻮﻳﺰ ، زﻣـﻴﻦ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮدو ﻛﺎﺑـﻞ ﺑـﺮق دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘـﺮو ﻛﻮﺗﺮ ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ داراي زﻣﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد و ﺳﻼﻣﺖ زﻣﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از راﺑﻂ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق( ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ در اﻛﺜـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ و اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي اﺗﺎﻗﻬﺎ وﺟﻮد دارد) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي زﻣﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮل ﺑﺠﺎي زﻣـﻴﻦ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ در ﺗـﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

*    ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد از ﻣﻮاد ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﻌﺎل اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﺷﺘﻌﺎل زا، اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﻌﺎل ﺑـﻪ ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

*    در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﻓﻠﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،اﺟﺰاي ﻓﻠـﺰي داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﻧﻤﻨﺎك ﺗﻤـﺎس ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ، زﻳـﺮا ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑـﺎﻻ، ﭼﮕـﺎﻟﻲ زﻳـﺎد ﺟﺮﻳـﺎن در ﺳـﻄﻮح ﺗﻤـﺎس ﻛﻮﭼـﻚ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﻮد.( ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن RF دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد. )

*    ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺗﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روﻳﻪ ﺗﺨﺖ ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ آﻧﺘـﻲ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎرﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﺗﺸﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

*    ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﺑﻴﻤﺎر و ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﻠﻘـﻪ ﺷـﺪن ﻛﺎﺑـﻞ ﻫـﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

*    ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻛﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﻴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ.

*    ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن دﺳـﺘﮕﺎه اﻣﻜـﺎن ﺗـﺪاﺧﻞ اﻣـﻮاج اﻟﻜﺘـﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺧﻮدداري ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ در اﻃـﺮاف ﺑﻴﻤـﺎر از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ داراي Pacemaker ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘـﺮو ﻣﻐﻨـﺎ ﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. )

*    ﭘﺮوب ﻫﺎ و ﻟﻴﺪﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ و اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي دﻳﮕﺮﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﻴﺮي ﺑـﺮاي ﻧـﺸﺖ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜـﺎن دور از ﻗﻠـﻢ ﻛـﻮﺗﺮ و ﭘﻠﻴـﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ب) اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري دﺳﺘﮕﺎه

*    ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ، دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ و ﻟﻮازم آن ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﺗـﺎ ﻛﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻫﺎي داراي ﻋﺎﻳﻖ و اﺗﺼﺎﻻت آﺳﻴﺐ دﻳـﺪه ﻣـﻮرد ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳـﺎ اﺻـﻼح ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

*    ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور دﺳﺘﮕﺎه داراي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺗﺼﺎل ﭘﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻛﺎﺑـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠﻢ ﻛﻮﺗﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

*    دﺳﺘﮕﺎه داراي آﻻرم ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﻮاﺋﻲ 45 db در ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

*    در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﮕﺎه، ﻗﺒﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ:

1. ﭘﻠﻴﺖ داراي اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

2. ﭘﻠﻴﺖ و ﺳﻴﻢ راﺑﻂ آن داراي زدﮔﻲ، ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺳﻮراخ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (3 ﻗﻠﻢ ﻛﻮﺗﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آب ﻓﻠﺰ روي ﻧﻮك آن از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻧـﮓ زﻳـﺎدي ﻧـﺪاده اﺳﺖ ).

3. ﻗﻠﻢ ﻛﻮﺗﺮ داراي ﺗﺮك ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻟﺐ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 
4. ﺳﻴﻢ ﻗﻠﻢ در ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اي داراي زدﮔﻲ، ﭘﺎرﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺳﻮراخ ﻳﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ (دو ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﭘﺰﺷﻚ و ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ).

5 .ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﻓﻴﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

(ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺮم ﺑﺸﻮﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﻮدن آن اﺗـﺼﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي رﻓﻊ اﻳﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد).

*    ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف دو ﻗﺴﻤﺘﻲ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ، اﺗـﺼﺎل ﺑـﺪن ﺑـﺎ ﭘﻠﻴـﺖ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻛﺪاً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
*    در روش Bipolar ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻤﺘـﺮ، ﺧﻄـﺮات ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از روش Monopolar ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳـﺖ از روش Bipolar اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

*    ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ، ﭼﺮوك ﺷـﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

*    ﺟﻨﺲ و اﺑﻌﺎد ﭘﻠﻴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه از ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

*    اﺑﻌﺎد ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎر (ﻣﺨﺼﻮص اﻃﻔﺎل ،ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

*    ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﭘﻠﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮﻳﻦ

ﻣﺴﻴﺮ را ﻃﻲ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، ﺟﺮﻳﺎن از ﻗﻠﺐ و ﺷﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﺪ.

*    ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ژل ﻣﺨﺼﻮص اﻟﻜﺘـﺮود (ELECTROD GELL) زده ﺷﻮد. از آب ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ (ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ) ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎس ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.

*    ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺖ داراي اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭼـﺴﺒﻨﺪه ﭘﻠﻴـﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
*    ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ را ﺑﺎ ﺑﺮس ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ .

*    ﻗﻠﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ در ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ( ﺣﺘـﻲ اﻻﻣﻜﺎن دور از ﺑﻴﻤﺎر ) ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤـﺎر ﻳـﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﺸﻮد.

*    ﻗﻠﻢ ﻛﻮﺗﺮ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از اﺛﺮات ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺖ، ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ، ﭘﺎك ﺷﻮد.
 
ج) اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎر

*    ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ( O2 ، N2O و .... ) اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷﻮد.

*    از اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺧﻮدداري ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي داﺋﻤـﻲ از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
*    ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﭘﻠﻴﺖ روي ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﻤﻴﺰ، ﺑﺪون ﻣﻮ و داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻄﺢ ﺗﻤـﺎس ﺑـﻴﻦ ﺑـﺪن و ﭘﻠﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

*    ﭘﻠﻴﺖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺳﻦ ﻳﺎ ﻛﺸﺎﻟﻪ ران) ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از ﻗﺮار دادن ﭘﻠﻴﺖ روي ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
*    ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ، در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮﻋﻀﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزو و ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ ﭘﺎ) روي ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻧﮕﻴﺮد.

*    اﺟﺰاي ﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺮ، ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪو ..... ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ از ﺑﻴﻤﺎر ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ.

*    در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي داﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﺪ.
*    اﺗﺼﺎل ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر، ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺠﺪدا ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

*    از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻳﻊ، ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﻠﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.

*    ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎر و ﮔﻮدﻳﻬﺎي ﺑﺪن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ، ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺑﺪن را ﻛﻪ ﺗﻌﺮق زﻳﺎد دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ، ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

*    از اﺗﺼﺎل اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزوﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪن و ران ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.

شرکت فارمد پلیمر رایان(دانش بنیان)، با هدف تولید تجهیزات پزشکی در پایه پلیمر در سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود. نوآوری، کیفیت بالا، افزایش سطح رضایت‌مندی مشتری و تطابق با استانداردها از اصولی بوده که این شرکت از مرحله امکان سنجی، طراحی تا فروش مطابق با آن سیاست‌گذاری کرده است.
شرایط تولید خوب در کارخانه بر اساس الزامات اساسی محصول  GMPپیاده سازی شده است. تکنولوژی تولید مطابق با تکنولوژی روز دنیا و با بهره گیری از دانش موجود در مجموعه در جهت اتوماسیون خطوط تولید به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری مستقر شده است.
این شرکت اعتقاد دارد ترکیبی از طراحی صحیح، بازاریابی هوشمندانه و بر اساس نیاز کشور،طراحی محصول و ایجاد خطوط تولید و ارائه خدمات مناسب در جهت نیل به اهداف سازمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نقشی کلیدی دارد.

برنامه‌ریزی دقیق و پایش سیستم تحقیق و توسعه در سازمان بر اساس اهداف طولانی مدت و کوتاه مدت جهت توسعه بازار و افزایش رضایت مشتری جزء ضروری و لاینفک سازمان از آغاز کار بوده است که بر اساس رویکرد مدیریت ارشد سازمان در خط مشی شرکت تعیین کننده می‌یاشد.

تماس با ما

::دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، خیابان غفاری، پلاک 47 

::کارخانه: تهران،جاده شهریار به اشتهارد،شهرک صنعتی صفادشت،بلوار فروردین،کوچه اول شرقی، پلاک 104

:: تلفن: 26451091-021 و 88343853-021

:: فکس 88312390-021

:: ایمیل: info@pharmedpolymer.com

ERRNO: 2
TEXT: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_d74bi1gjkv5sph7kp34hn7cho4, O_RDWR) failed: Permission denied (13)
LOCATION: Unknown, line 0, at July 29, 2021, 2:51 am
Showing backtrace: