اخذ گواهی فروش ازاد توسط شرکت فارمد پلیمررایان برای قلم کوتر و پلیت الکتروسرجیکال